Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1. Basisverklaring

Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Wijzigingen

Keyhouse BV behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Keyhouse (https://www.keyhouse.be/algemene-voorwaarden).

3. Disputen

Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout behoren. De administratieve zetel van Keyhouse BV is gelegen te Statiestraat 71, 2400 Mol, België, met BTW-nr BE 0744.819.745

4. Klantgegevens

De gegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren. Meer informatie hierover vind je ook terug in ons privacy statement.

5. Mailings

Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.

6. Intellectuele eigendom

Alle puzzels, raadsels, ... zijn eigendom van Keyhouse BE en mogen op geen enkele manier gekopieerd of vermenigvuldigd worden

7. Facturen.

Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 25 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Artikel 2: Verplaatsen van een boeking of annulering

1. Indien u als klant annuleert:

  • 100% terugbetaling bij annulatie minstens 1 week (7 kalenderdagen) voor de reservatie
  • 50% terugbetaling bij annulatie minstens 2 kalenderdagen voor de reservatie
  • geen terugbetaling bij annulatie gelijk aan of minder dan 2 kalenderdagen voor de reservatie

2. Indien Keyhouse annuleert:

Je krijgt het volledige bedrag terug in de vorm van een cadeaubon.

3. De reservatie moet worden gewijzigd of verplaatst

Blijk je plots met een persoon meer of minder te komen, dan verandert dat niets aan de prijs en komen er dus ook geen extra kosten of tegoeden bij kijken. We werken namelijk met een vaste prijs per kamer, ongeacht het aantal spelers in die kamer.

Moet de reservatie worden verplaatst naar een andere datum, dan gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulatie. De oorspronkelijke reservatie wordt geannuleerd onder die voorwaarden, waarna een nieuwe reservatie kan gemaakt worden.

Artikel 3: Afspraken voor je bezoek

1. Kom 15 minuten voor aanvang.

Bij Keyhouse werken we met vaste tijdvakken. Daarom vragen we om 15 minuten voor je afspraak te arriveren, zodat op tijd kan gestart worden. Groepen die meer dan 10 minuten na hun aanvangstijd arriveren, kunnen de toegang geweigerd worden. Er is geen recht op terugbetaling onder welke vorm dan ook.

2. Video- en geluidsopnames

De kamers zijn voorzien van camera’s en microfoons. Deze zijn nodig om het spel te begeleiden en om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Bij het betreden van een kamer erkent men de aanwezigheid hiervan en geeft men toestemming om gefilmd en opgenomen te worden. Deze beelden en geluidsopnames worden niet bewaard, tenzij door Keyhouse uitdrukkelijk op voorhand gevraagd in de vorm van een aparte te ondertekenen overeenkomst.

3. Opnames door bezoekers

Opnames van welke aard dan ook zijn absoluut verboden in de escape rooms. Mochten medewerkers van Keyhouse BV merken dat er opnames gemaakt worden in de escape rooms, dan behoudt Keyhouse BV het recht de activiteit definitief stop te zetten en de opnames te verwijderen of in beslag te nemen. Indien de opnames werden gedeeld via sociale media, het internet, of op welke manier ook, dan wordt een schadevergoeding gevorderd. Er is dan geen recht op terugbetaling onder welke vorm dan ook.

4. Hou het beschaafd

Keyhouse BV behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Redenen hiervoor kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:
- personen die onder invloed zijn
- wanneer onze medewerkers zich bedreigd voelen
Er is dan geen recht op terugbetaling onder welke vorm dan ook.

5. Verantwoordelijkheden

Keyhouse BV is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. Wij voorzien afsluitbare lockers om diefstal te voorkomen. Het gebruik ervan is op eigen risico.

6. Schade

Eventuele toegebrachte schade zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan, vermeerderd met 50 Euro administratiekosten. Er is dan geen recht op terugbetaling onder welke vorm dan ook.

7. Teamfoto's sociale media

Na het spelen van een kamer wordt meestal een teamfoto genomen door onze medewerkers. Deze foto wordt per e-mail doorgestuurd naar de persoon die de kamer boekte. Deze foto mag vrij gedeeld worden, bijvoorbeeld op sociale media.

Sporadisch zullen we een groep uitdrukkelijk toestemming vragen om een gemaakte groepsfoto te gebruiken voor onze eigen sociale of geprinte media.