Privacy verklaring

Dit document bevat het algemeen beleid inzake gegevensbescherming van KEYHOUSE BV, met zetel te 2400 Mol, Statiestraat 71/A. KEYHOUSE BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die via onze website worden verkregen.

In beginsel worden de gegevens die via de website worden verkregen, niet gebruikt om promotie of prospectie te voeren voor producten onder andere merknamen. Dat is wel mogelijk mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Privacy statement

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We doen er alles aan om bij de verwerking van uw gegevens uw rechten te beschermen. Als bezoeker kunt u een reservatie maken op onze website. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens, d.i. gegevens die toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. We willen u daarom graag meedelen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij die gegevens verzamelen.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen die de regelgeving oplegt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via dit beleid en deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
 • nooit meer informatie vragen dan nodig
 • uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
 • zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
 • u de mogelijkheid geven om uw gegevens in te zien of te wijzigen
 • actie ondernemen als u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen

1. Gebruik persoonsgegevens

We verwerken en gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw reservatie. We geven uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

2. Welke persoonsgegevens

Hierna vindt u  een overzicht van de gegevens die wij over u verwerken.

 • Emailadres
  U zal emails ontvangen in verband met uw reservatie, zoals bijvoorbeeld een reservatie-bevestiging, een korte reminder aan uw afspraak, een e-mail nadien ter evaluatie, of een factuur.
 • Telefoonnummer
  Om u sneller te kunnen bereiken als we een vraag hebben.
 • Postcode
  Om te weten uit welke gemeente onze bezoekers komen, om statistische redenen.
 • Contactpersoon (naam en voornaam)
  Zodat we u op een correcte en beleefde manier kunnen aanspreken.
 • Btw nummer
  Zodat we een geldige factuur kunnen opmaken en fraude kunnen voorkomen.
 • Facturatiegegevens
  Om een geldige factuur op te stellen, hebben we de firmanaam, het adres en de btw-nummer nodig.

De meeste van deze gegevens bekomen wij via de formulieren die u via onze website invult of die wij zelf, in uw naam, invullen om een reservatie te doen, bijvoorbeeld na telefonisch contact of contact via e-mail.

Artikel 2: Doeleinden en grondslagen verwerking

1. Klant

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op klantenbeheer, om aldus uw reservatie mogelijk te maken, alsook boekhoudkundig, om ervoor te zorgen dat de bestellingen worden betaald. In deze gevallen is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele relatie die wij met u hebben. Voor zover u een contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een onderneming, is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

2. Leverancier

U kan zelf ook producten of diensten leveren aan ons. Dan verwerken wij uw gegevens met het oog op leveranciersbeheer, om ervoor te zorgen dat ons de juiste producten en diensten worden geleverd, alsook boekhoudkundig, met het oog op de betaling van de geleverde diensten en producten. In deze gevallen is de verwerking eveneens noodzakelijk om de contractuele relatie die wij met u hebben, uit te voeren. Voor zover u een contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een onderneming, is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

3. Prospect (mogelijk toekomstige klant)

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens verwerken om u of uw onderneming op de hoogte te brengen en/of te houden van de producten die wij aanbieden (direct marketing). In dat geval is de verwerking gesteund op ons gerechtvaardigd belang om aan promotie en prospectie te doen. Als wij dit doen via email, vragen wij u, teneinde uw rechten te waarborgen, voor zover u (nog) geen klant van ons bent, voorafgaandelijk de toestemming hiertoe en bieden wij u, net als onze klanten, de mogelijkheid om u op elk ogenblik uit te schrijven.

4. Mogelijk toekomstige leverancier

Tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken als relatie en wij menen dat u en uw contacten of diensten onze onderneming en dienstverlening kunnen baten, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Artikel 3: Mededeling aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens in beginsel niet mee aan derde partijen, tenzij  dat absoluut noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Zo maken we bij het plaatsen van een bestelling gebruik van de diensten van een derde partij, zoals bij de afhandeling van de online betaling en het verzenden van uw order met een pakjesdienst.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of wij voor bepaalde aspecten van de verwerking beroep doen op derden, de zogenaamde verwerkers zoals een extern boekhoudkantoor, een hosting provider of andere IT dienstenleveranciers. In dat geval leggen wij die derden de nodige verplichtingen op om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 4: Beveiliging

Wij doen al het mogelijke om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Daartoe nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen. Die variëren van een firewall over een clean desk policy tot maatregelen als secure printing.

Artikel 5: Uw rechten

De regelgeving kent u verschillende rechten toe die we hierna kort toelichten.

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft  steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken. Hou er rekening mee dat bij verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.
 • Recht van verzet
  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@keyhouse.be, per post naar Keyhouse BV, Statiestraat 71 /A, 2400 Mol of door gebruik te maken van het onderdeel Contact op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
 • Automatische beslissingen en profilering
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Gedrag

Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.keyhouse.be nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistische of op andere wijze niet correct is.